Slovenská asociácia absolventov École Nationale d’Administration (ASKAENA)

Stanovy


I. Založenie asociácie

Čl. 1

Slovenská asociácia absolventov École Nationale d’Administration (ASKAENA) /ďalej len „asociácia“/ je združením slovenských absolventov študijného cyklu « Cycle international long » školy École Nationale d’Administration so sídlom v Štrasburgu.

Názov asociácie vo francúzskom jazyku znie « Association slovaque des anciens élèves de l’École Nationale d’Administration ».

Asociácia je občianskym združením podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. Zakladá sa na dobu neurčitú.

Sídlo má v Bratislave.

II. Ciele a činnosť asociácie

Čl. 2

Cieľom asociácie je všemožná podpora rozvoja dobrých vzťahov medzi svojimi členmi, slovenskými absolventmi École Nationale d’Administration, založených na priateľstve, vzájomnej pomoci a solidarite.

Asociácia vedie zoznam členov s uvedením osobných údajov, najmä aktuálnych elektronických adries a telefónnych čísel, a rozširuje ho medzi svojimi členmi za účelom podpory a zjednodušenia vzájomnej komunikácie.

Čl. 3

Asociácia v rámci svojich možností podporuje rozvoj vzájomných vzťahov a spolupráce medzi Slovenskou republikou a Francúzskou republikou.

V rámci tejto snahy podporuje prehĺbenie vzťahov medzi slovenskými absolventmi École Nationale d’Administration a jej francúzskymi absolventmi, vzťahov s École Nationale d’Administration, s francúzskou štátnou správou, francúzskym zastupiteľským úradom a ostatnými francúzskymi inštitúciami na Slovensku ako aj vzťahov so svojim partnerským združením « Association des anciens élèves de l‘École Nationale d’Administration ».

Čl. 4

V rámci svojich možností asociácia podporuje slovenských poslucháčov v priebehu štúdia na École Nationale d’Administration prostredníctvom poskytovania užitočných informácií a rád a sprostredkovania kontaktov.

Čl. 5

Asociácia sa aktívne zasadzuje za výber slovenských kandidátov pre École Nationale d’Administration v záujme širokého zastúpenia slovenských poslucháčov na škole a napomáha pobytu francúzskych poslucháčov na Slovensku.

Čl. 6

Primerane k svojim prostriedkom a možnostiam asociácia podporuje organizovanie stretnutí, okrúhlych stolov a debát v oblasti aktuálnych tém slovensko-francúzskej spolupráce.

Čl. 7

« Association des anciens élèves de l‘École Nationale d’Administration » zasiela členom asociácie každoročne aktuálny výtlačok všeobecného zoznamu absolventov École Nationale d’Administration ako aj mesačne aktuálny výtlačok časopisu «L’ENA hors les murs – Magazine des Anciens Élèves de l‘ENA ». Asociácia dbá o správnosť osobných údajov slovenských absolventov v zozname absolventov.

Čl. 8

V záujme dosiahnutia svojich cieľov sa asociácia aktívne podieľa na spolupráci s ostatnými združeniami absolventov École Nationale d’Administration a pôsobí v rámci Medzinárodnej konfederácie asociácií absolventov École Nationale d’Administration.

III. Členstvo v asociácii

Čl. 9

Členmi asociácie môžu byť slovenskí absolventi študijného cyklu « Cycle international long » školy École Nationale d’Administration.

Členstvo v asociácii nadobúda absolvent rozhodnutím členskej rady a poukázaním členského príspevku na bankový účet asociácie. Riadnym členom asociácie sa stáva v prípade kladného rozhodnutia členskej rady prvým dňom mesiaca nasledujúcom po pripísaní členského príspevku na účet v prospech asociácie.

Nepoukázanie ročného členského príspevku najneskôr do 15. februára roku na ktorý sa členstvo vzťahuje má za následok napomenutie člena predsedom asosiácie.
Napomenutie môže byť vykonané prostredníctvom elektronickej komunikácie.
Ak člen do dvoch týždňov od napomenutia nepoukáže členský príspevok, rozhodne členská rada o vylúčení člena z asociácie.

Na vylúčení člena sa členská rada môže taktiež uzniesť, ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti. Návrh predsedu na vylúčenie člena z asociácie je prijatý, ak sa zaň vysloví nadpolovičná väčšina odovzdaných hlasov. Proti rozhodnutiu o vylúčení má člen právo podať odvolanie, o ktorom členská rada rozhoduje opätovne nadpolovičnou väčšinou odovzdaných hlasov.

Člen asociácie sa môže vzdať členstva na základe písomného oznámenia. Členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení z asociácie.

Čl. 10

Ročný príspevok za členstvo v asociácii sa stanovuje na 70 Euro alebo tomu zodpovedajúcu sumu v slovenských korunách.

Výška členského príspevku môže byť upravená rozhodnutím členskej rady.

Čl. 11

Práva člena obsahujú právo všemožne sa podieľať na činnosti asociácie a spoluvytvárať jej smerovanie, právo voliť a byť volený do orgánov asociácie, právo obracať sa na jej orgány s námetmi a sťažnosťami ako aj právo byť informovaný o činnosti a rozhodnutiach orgánov asociácie.

Čl. 12

Medzi povinnosti člena patria povinnosti dodržiavať stanovy asociácie, pomáhať pri plnení jej cieľov a podľa svojho svedomia a v rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom asociácie.

IV. Riadenie a správa asociácie

Čl. 13

Najvyšším orgánom asociácie je členská rada. Štatutárnymi a výkonnými orgánmi sú predseda a podpredseda asociácie. Kontrolným orgánom asociácie je revízor.

Čl. 14

Členská rada sa skladá zo všetkých riadnych členov asociácie. Schádza sa aspoň raz za rok. Svoje rozhodnutia prijíma nadpolovičnou väčšinou odovzdaných hlasov. Hlasovanie za člena v zastúpení je prípustné v prípade písomného splnomocnenia. Zasadanie členskej rady zvoláva a riadi predseda.

Za účelom zjednodušenia správy asociácie je možné nahradiť zasadanie členskej rady elektronickou komunikáciou a hlasovaním prostredníctvom internetu. V tom prípade predseda rozošle návrh programu členskej rady všetkým členom, ktorí následne môžu v priebehu dvoch týždňov zaslať pozmeňujúce návrhy k programu. Po uplynutí tejto lehoty predseda vyzve každého člena na hlasovanie o jednotlivých bodoch. Návrhy sú prijaté ak sa za ne vysloví väčšina hlasujúcich členov. Ak sa člen v priebehu trojdňovej lehoty nevysloví, má sa za to, že s predloženým návrhom nesúhlasí.

Návrhy na hlasovanie môže predkladať každý člen asociácie. O priebehu a výsledku každého hlasovania predseda vyhotoví zápisnicu a doručí ju každému členovi.

Členská rada schvaľuje stanovy asociácie ako aj ich zmeny a doplnky. Schvaľuje taktiež rozpočet, plán činnosti asociácie a správy o hospodárení s majetkom asociácie predložené predsedom ako aj revízorom asociácie.

Čl. 15

Predsedu asociácie volí členská rada z radov svojich členov na obdobie troch rokov nadpolovičnou väčšinou odovzdaných hlasov. Za rovnakých podmienok členská rada volí podpredsedu asociácie ktorý zastupuje predsedu na jeho žiadosť.

Predseda koná v mene asociácie, riadi a spravuje samostatne jej činnosť a zastupuje ju navonok ako aj vo vzťahoch k jej členom.

O svojej činnosti ako aj o nakladaní s majetkom asociácie predseda každoročne predkladá členskej rade správu.

Čl. 16

Členská rada volí revízora asociácie. Funkcia revízora je nezastupiteľná s členstvom v orgánoch asociácie.

Revízor za svoju činnosť zodpovedá členskej rade. Kontroluje hospodárenie asociácie a každoročne o ňom predkladá členskej rade správu.

Čl. 17

Majetok asociácie sa skladá z členských príspevkov, prípadných darov od fyzických osôb ako aj dotácií a grantov od právnických osôb.

Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu na príslušný kalendárny rok.

Primerane k svojim prostriedkom a možnostiam môže asociácia finančne podporiť organizovanie okrúhlych stolov, debát a iných stretnutí v oblasti aktuálnych tém slovensko-francúzskej spolupráce.

Čl. 18

Asociácia zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným občianskym združením rozhodnutím dvojtretinovej väčšiny všetkých členov. V rozhodnutí členská rada vymenuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia členskej rady. Zánik asociácie oznámi do 15 dní po skončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Pri likvidácii asociácie sa primerane postupuje podľa § 70 – 75 Obchodného zákonníka.

V. Prechodné ustanovenia

Čl. 19

Až do ustanovenia orgánov uvedených v čl. 13 koná v mene asociácie prípravný výbor.

Zakladajúci členovia asociácie nadobúdajú členstvo poukázaním členského príspevku na účet asociácie.